Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") společností REDDAL, s.r.o., se sídlem Křinec 5, Křinec 289 33, IČO: 083 066 05, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316671 (dále jen "REDDAL" nebo "my")

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a jakékoliv fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, ve smyslu ustanovení §419 Občanského zákoníku nebo takovou fyzickou nebo právnickou osobou, která kupní smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností, tj. ve smyslu ustanovení § 420 Občanského zákoníku ("zákazník" nebo "vy") ("Kupní smlouva") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.reddal.com. (dále jen "Internetový obchod").

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, ale v případě odchylného ujednání v Kupní smlouvě mají tato ujednání přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.


Informace o zboží a cenách

Popis produktů

Informace o produktech, včetně uvedení cen produktů a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u každého produktu v internetovém katalogu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny produktů jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Stav produktů

Veškeré námi nabízené produkty jsou prodávány jako opotřebené s tím, že vždy uvádíme v internetovém katalogu u jednotlivého produktu veškeré vady, které nebrání využití zboží k jeho běžnému účelu ve smyslu ustanovení § 2164 Občanského zákoníku, přičemž tomu je i adekvátně přizpůsobena kupní cena produktu. V popisu u každého produktu uvádíme, zda je produkt v původním stavu, po částečné renovaci nebo po kompletní renovaci. Dále vyjadřujeme svůj subjektivní názor na stav produktu podle následující stupnice:

 • Excelentní = předmět téměř v původním stavu, vykazující minimální stopy použití a /nebo je částečně či kompletně renovovaný je označen známkou
 • Velmi dobrý = předmět bez zřejmých vad nesoucí stopy mírného užívání po možné částečné renovaci je označen známkou
 • Dobrý = plně funkční předmět, vykazující známky stáří (oděrky, škrábance, vybledlý povrch, drobné defekty čalounění, povrchové praskliny nebo viditelné opravy) nese známku
 • K renovaci = předmět je plně funkční, ale vykazuje známky stáří častého užívání (chybějící šrouby, potrhané čalounění, neodborné opravy)

Zákazník je srozuměn, že veškeré zboží, vystavené a zveřejněné v internetovém katalogu je opotřebené, a proto výslovně souhlasí s aplikací §2167 písmena c) Občanského zákoníku.

Produktové fotografie

Drobné odchylky mezi prezentovanými produkty a jejich skutečnými charakteristikami nereprezentují nedostatky objednaných produktů. Může se jednat například o rozdíly v barevných odstínech z důvodu lišících se světelných podmínek.

V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy z Kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka

Veškeré produktové fotografie umístěné v internetovém katalogu jsou informativního charakteru a nereprezentují právně závaznou nabídku.

Zákazník provádí objednávku zboží následujícími způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře  ("Objednávka")

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku nám Zákazník odešle kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v Objednávce jsou námi považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prosíme ujistěte se, že Vámi uvedené údaje v objednávce jsou správné. V případě odeslání objednávky již nejsme schopni dělat změny na fakturách ohledně DPH, fakturačního jména nebo adresy.

Neprodleně po obdržení Objednávky Vám zašleme potvrzení o obdržení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste při objednání zadali. Toto potvrzení je automatické a nelze jej považovat za uzavření Kupní smlouvy. Účelem potvrzení je poskytnout Vám přehled Vaší objednávky. Přílohou potvrzení je taktéž odkaz na naše aktuální obchodní podmínky.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena po tom, co přijmeme Vaši objednávku. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na Vaší e-mailovou adresu. Přijetí Objednávky Vám zašleme v případě, že nám nebrání v uzavření Kupní smlouvy taková skutečnost, kvůli které bychom nemohli splnit závazek z Kupní smlouvy, a to nejpozději do pěti pracovních dní po dni, kdy byla Objednávka Vámi vytvořena. Ve stejné lhůtě Vás případně informujeme o neuzavření Kupní smlouvy a důvodu pro odmítnutí uzavření Kupní Smlouvy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůžeme splnit, zašleme Vám na uvedenou e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Zákazníka o přijetí této nabídky nám na naší e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo konkludentním jednáním Zákazníka, ze kterého lze nepochybně dovodit úmysl a zájem uzavřít Kupní smlouvu a být z ní vázán právy a povinnostmi (např. zaplacení kupní ceny dle pozměněné Kupní smlouvy, bude námi bez dalšího považováno za souhlas s pozměněnou nabídkou).

Všechny Objednávky námi přijaté jsou závazné. Zákazník může zrušit Objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o našem přijetí Objednávky. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu Objednávání, nejsme povinni dodat Zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. O této chybě Vás informujeme bez zbytečného odkladu a zašle Vám na Vaší e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Zákazníkem na naší e-mailovou adresu nebo konkludentním jednáním Zákazníka, ze kterého potvrzení této nabídky lze dovodit.


Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:

 • on-line platební kartou skrze platební bránu Stripe,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího v CZK na č.ú. 2501654255/2010 nebo v EUR na č.ú. 2801892415/2010 oba vedené u Fio banky, a.s, se sídlem V Celnici 10, Praha 1,
 • v hotovosti při osobním odběru zboží,
 • dobírkou.

Společně s kupní cenou je nám Zákazník povinen uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

REDDAL vystaví Zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka nebo je přiložen ke zboží v zásilce.


Přeprava a dodání zboží

Zboží je Zákazníkovi dodáno:

 • na adresu určenou Zákazníkem v objednávce.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Zákazníka a v potvrzení Objednávky námi. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Jsme-li podle Kupní smlouvy povinni dodat produkt na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít produkt při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.


Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží;
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, které vzájemně souvisejí a tvoří věc jako celek;

Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Reddal před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu;
 • v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník využít námi poskytnutý vzorový formulář k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Reddal potvrdí Zákazníkovi bezodkladně přijetí formuláře, a to formou e-mailové zprávy.

Zákazník, který odstoupil od Smlouvy, je nám povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží zpět nám, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, vrátíme mu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Reddal vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Reddal nabízí, vrátíme Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, není Reddal povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovu dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že nám odeslal.

Zboží nám musí vrátit Zákazník nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Zákazník oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

Reddal je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Reddal bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.


Práva z vadného plnění

Reddal zodpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá jiné vady než takové, které Reddal uvedl v rámci specifikace zboží v Internetovém obchodě, a to s ohledem na to, že Reddal nabízí v Internetovém obchodu již používané zboží. Reddal zejména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Reddal popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě informací uvedených v Internetovém obchodě;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti z vadného plnění má Reddal nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí u věcí, které byly nabízeny jako "použité" s ohledem na ustanovení §2168 Občanského zákoníku, tato lhůta se nepoužije pakliže, bude v Internetovém obchodě uvedeno, že se jedná o zboží nové. U zboží, které je označené jako nové se zkrácená lhůta nepoužije.

Je-li na novém prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Reddal zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li nám Zákazník vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. Toto ustanovení se použije pouze pro zboží, které není v Internetovém obchodě označeno jako "použité".

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Zákazník způsobil.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od Kupní smlouvy.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pokud má zboží podstatnou vadu, která nebyla uvedena u zboží v Internetovém obchodě.

Podstatné je takové porušení Kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Zákazník nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Při uplatnění reklamace je nám Zákazník povinen sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil (s ohledem na povahu věci). Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádal-li Zákazník opravu vady zboží, které bylo označeno za nové a zároveň se ukáže že vada je neodstranitelná. Nezvolí-li Zákazník právo z vadného plnění z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud Reddal prokáže, že Zákazník před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Reddal povinen nároku Zákazníka vyhovět.

Zákazník nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Reddal je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reddal je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

My nebo námi pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Zákazník má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je nám doručen projev vůle Zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění).

Reddal písemně informuje Zákazníka o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Zákazník u nás uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

Volbu způsobu reklamace má Zákazník s ohledem na zboží, jehož se reklamace týká.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Ochrana osobních údajů

Všechny informace, které Zákazník při spolupráci s námi uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud nám Zákazník nedá písemné svolení, údaje o Zákazníkovi nebude Reddal jiným způsobem než za účelem plnění z Kupní smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci "Zásady ochrany osobních údajů", kterou naleznete zde: "Zásada ochrany osobních údajů".


Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Zákazník nám doručuje korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. My doručujeme Zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v Objednávce. 


Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi námi a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Reddal není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

Reddal nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může Reddal měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.2.2021.